پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - گونه های گیاهی استان
گونه های گیاهی استان

گونه های گیاهی استان

  وضعيت پوشش گياهي

 الف مساحت مراتع شهرستان اراك

بر اساس آمارهاي موجود شهرستان اراك داراي مساحتي معادل 710600 هكتار بوده كه مساحت 135500 هكتار مربوط به بخش خنداب و 167000 هكتار مربوط به بخش كميجان و 408100 هكتار را نيز بخش مركزي به خود اختصاص داده و مساحت مراتع در بخشهاي فوق به ترتيب 270000 ، 100000 و 90000 هكتار ، مجموعاً 460000 هكتار در شهرستان اراك مي باشد.

الف : طبقه بندي مراتع از نظر فصل بهره برداري

با توجه به شرايط اكولوژيكي و تقسيمات آب و هوايي و شرايط بيولوژيكي مناطق مختلف و آمادگي عرصه هاي مرتعي از هر نظر براي بهره برداري به طور كلي مراتع به سه دسته تقسيم مي شوند:

-         مراتع ييلاقي ( تابستانه )

-          مراتع ميان بند ( بهاره و پاييزه )

-          مراتع قشلاقي

( شهرستان اراك فاقد  مراتع قشلاقي مي باشد.)

ج : طبقه بندي مراتع از نظر نظام هاي بهره برداري

نظام هاي بهره برداري از مراتع در كشور اصولاً تابع فرهنگ و سنن خاص بهره برداران بوده و هر طايفه يا منطقه اي بر اساس آداب و رسوم مخصوص خود داراي نظام بهره برداري مشخصي است و به طور كلي روش بهره برداري شهرستان اراك بصورت نظام روستايي مي باشد كه در اين نظام ، بهره برداران غالباً در روستاها ساكن بوده و شغل عمده آنها دامد اري نيست و تعداد دام آنها كم مي باشد و معمولاً به صورت چكنه جمع شده و گله هاي دام روستا را تشكيل مي دهند. اين گروه به دليل عدم كوچ بيشتر طول سال دامشان در مرتع است و مراتع اطراف روستاها كه مورد استفاده اين نظام بهره برداري قرار مي گيرد ، معمولاً بيشترين تخريب را داشته كه ممكن است به دلايل مختلف نظير افزايش تعداد دام در سالهاي پرباران ، در مسير بودن كوچ و باشد.

 د: نگاهي اجمالي به ميزان توليد مراتع و تعداد دام متكي به آن

 بر اساس تجزيه و تحليلهاي آماري ، توليد مراتع و مقصد دام متكي به آن به تفكيك و به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفته است :

سطح كل مراتع شهرستان اراك 460000 هكتار با توليد مجاز 16337 ( TDN ) تن و ميزان كل دام شهرستان بالغ بر 526771 واحد دامي ( بر اساس آمار اداره امور دام ) كه از اين ميزان حدود 509153 واحد دامي آن متكي به مراتع مي باشند كه تجزيه و تحليل اين آمار به شرح ذيل است :

الف) سطح مراتع ييلاقي شهرستان 20300 هكتار با متوسط توليد قابل برداشت 132 كيلوگرم علوفه خشك درهكتار جمعاً 12058 تن TDN مي باشد كه به طور متوسط به مدت 120 روز مورد استفاده دامداران قرار مي گيرد . تعداد دام مربوط به اين بخش 224027 واحد دامي برآورد گرديده است ، ميزان علوفه ساليانه براي هر واحد دامي در اين بخش 230 كيلو TDN برآورد گرديده كه براي 120 روز بهره برداري معادل 6/75 كيلوگرم TDN مي گردد.

نياز تن

TDN

13936 = 75/6 *  224027

تن TDN كسري

علوفه در ييلاق

4878  = 12058 -  16936

سبت حضور دام در

مقايسه با نياز و ظرفيت

1/4 = 12058 :     16936

 ب) سطح مراتع ميانبند شهرستان اراك حدود 25700 هكتار برآورد گرديده كه متوسط توليد در آنها 30 كيلوگرم عوفه خشك قابل برداشت در هكتار جمعا معادل 3469.5 ان TDN ميباشد كه ميتواند در يك فصل چراي 120 روزه مورد استفاده دامها قرار بگيرد.
لذا با توجه به خروج حدود 18% از دامهاي موجود در مراتع ييلاقي از شهرستان در زمان برگشت به قشلاق و ميانبند و دامهاي موجود در اين مراتع در فصل بهره برداري جمعاً حدود 468828 واحد دامي است كه با توجه به 4 ماه بهره برداري ميزان علوفه مورد نياز هر دام 2/97 كيلوگرم
TDN محاسبه گرديده كه 70 كيلوگرم TDN آن از مراتع برداشت و مابقي به صورت جيره كمكي توسط دامدار تامين مي گردد.

نياز تن

TDN

32818 = 70 * 468828

تن TDN كسري

علوفه در ييلاق

29348/5 = 3469/5 - 32818

سبت حضور دام در

مقايسه با نياز و ظرفيت

9/4 = 3469/5 : 32818


چاپ | ارسال به ديگران  |