پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - منابع آب استان
منابع آب استان

منابع آب

الف - آبهاي زيرزميني

شامل چاه هاي عميق و نيمه عميق ، چشمه ها و قنات ها است كه بر اساس مطالعات انجام شده در حال حاضر تنها 50% آن در امور كشاورزي و موارد ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد و بقيه به علت تبخيرو هرز رفتن از بين مي رود. در شهرستان اراك چشمه هاي افصلي و دائمي فراواني وجود دارد كه به علت خشكسالي هاي پي در پي تعداد زيادي از آنان خشك گرديده است و با مرمت و استفاده از آنها جهت شرب دام موجب پراكنش صحيح دام در مرتع مي شود . از جمله چشمه هاي مهم دائمي شهرستان اراك عبارتند از :

1-   چشمه چپقلي در 20 كيلومتري جنوب غربي شهرستان اراك

2-    چشمه چكاب در 50 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان اراك ابراهيم آباد.

3-    چشمه آب ازنا در 45 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان اراك خير آباد.

4-    چشمه آب اران در 100 كيلومتري شمال شهرستان اراك روستاي وفس.

ب- آبهاي سطحي (رودها)

رودخانه هاي جاري در سطح شهرستان اراك كه داراي ميزان آبدهي متفاوت و متغير در طول سال مي باشند از منابع مهم آب اين شهرستان بوده كه عبارتند از :

الف: رودخانه قره چاي:

شاخه اصلي آن از سرابهاي هفته و عمارت ، عباس آباد ، پنجعلي از جنوب غربي و جنوب منطقه اراك يعني سربند و كزاز سرچشمه گرفته و در محلي بنام پل دو آب رودخانه شراء را تشكيل مي دهند. اين رودخانه پس از گذشتن از دره دشت شراء به رودخانه قره چاي وارد شده و در سد غدير جمع شده و بعد از گذشتن از دشت ساوه به رودخانه فمرود پيوسته و نهايتاً به حوض سلطان منتهي مي شود . طول اين رودخانه 540 كيلومتر و حوزه آبگير آن 18000 كيلومتر مربع است.

ب: قره كهريز ( كرهرود ):

اين رودخانه از كوه هاي قره كهريز سرچشمه گرفته پس از مشروب گكردن اراضي تعدادي از روستاهاي نزديك شهر اراك و گذشتن از غرب آن به كوير ميقان مي ريزد. اين رود فصلي است و در تابستان خشك مي شود.

 ميزان بارندگي و آبدهي ساليانه رودخانه هاي مهم استان

نام رودخانه

محل ايستگاه هيدرومتري يا محل برآورد آبدهي

وسعت حوزه آبريز(km2)

بارندگي متوسط ساليانه (mm)

آبدهي متوسط ساليانه

جريان در حوزه آبريز(mm)

حجم جريان (ميليون متر مكعب)

شراء

پل دو آب

1640

440

 

160

شراء

جوشيروان

2780

400

 

206

قره چاي

جلاسير

13500

220

 

310

خمين

فشار رود

2020

310

 

41

قمرود

دودهك

10000

190

 

201

كرهرود

كروهرود

340

320

 

7/15

مزلقان

رازين

 

350

 

80

آب كمرد

تفرش

 

230

 

4/3

 

مشخصات سدهاي احداث شده يا در دست احداث

رديف

نام سد

نوع سد

نام رودخانه

محل سد

گنجايش مفيد مخزن

حجم آب قابل تنطيم

سطح زير كشت (هكتار)

1

ياسبلاغ

خاكي

مسيل ياسبلاغ

روستاي ياسبلاغ

700 هزار متر مكعب

2/1 ميليون متر مكعب

هكتار

2

قيدو

خاكي

مسيل قيدو

روستاي قيدو

 

2/1 ميليون متر معكب

80 هكتار

3

عباس آباد

خاكي

مسيل عباس آباد

روستاي عباس آباد

 

4 ميليون متر مكعب

200 هكتار

4

دمسياه

خاكي

مسيل چهارچشمه

روستاي جواديه

 

2/1 ميليون متر مكعب

170 هكتار

5

بابويه

خاكي

مسيل قلعه بابو

روستاي قلعه بابو

 

1 ميليون متر مكعب

40 هكتار

6

دره گرم

خاكي

مسيل دره گرم

روستاي دره گرم

 

8/1 ميليون متر مكعب

200 هكتار

7

مزرعه قاسم

خاكي

مسيل چهارچشمه

روستاي مزرعه قاسم

 

5/0 ميليون متر مكعب

500 هكتار

8

سد ساوه

بتني

قره چاي

ساوه

 

280ميليون متر مكعب

 

9

سد پانزده خرداد

خاكي

قمرود

دليجان

600 هزار متر مكعب

200 ميليون متر مكعب

 

10

ورامه

خاكي

ورامه

روستاي ورامه

 

4 ميليون متر مكعب

400 هكتار

11

نوبراني

خاكي

رودخانه مزلقان

روستاي نوبران

600 هزار مترمكعب

 

 

12

لاگز

خاكي

 

روستاي لاگز

 

8/0 ميليون متر مكعب

60 هكتار

13

گرگان

خاكي

مسيل شهراب

روستاي گرگان

 

6/1 ميليون متر مكعب

70 هكتار

14

هندودر

خاكي

مسيل هندودر

روستاي هندودر

 

1/1 ميليون متر مكعب

200 هكتار

15

درمنك

خاكي

مسيل شهراب

روستاي شهراب

 

3/1 ميليون متر مكعب

100 هكتار

16

شهراب

خاكي

مسيل شهراب

روستاي شهراب

 

8/1 ميليون متر مكعب

120 هكتار

17

نقوسان

خاكي

رودخانه نقوسان

روستاي نقوسان

 

9/0 ميليون متر مكعب

100 هكتار

چاپ | ارسال به ديگران  |