پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراتع
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 37534
بازدید کل : 543169
آخرین بروزرسانی:
28 شهريور 1400 ساعت 11:14
مراتع

انواع مراتع شهرستان بر حسب كيفيت مرتع

نام بخش

مستثنيات و مستحدثات قانوني

انواع مراتع شهرستان بر حسب كيفيت مرتع

 

زراعت آبي و ديم باغ و آيش

جاده ها و روستاها

جمع كل

درجه 1

درجه 2

درجه 3

جمع كل

مركزي

138456

7/3181

7/408637

37647

 

 

 

 

انواع مراتع شهرستان بر حسب كيفيت توليد و نوع كاربري اراضي 

نام بخش

ميزان توليد مراتع در سطح

 

خوب kg (500 )

متوسط (297- 134)

ضعيف kg (30)

جمع كل

مركزي

5/18823

4/20071

9/2386

8/41281

خنداب

7050

4/7517

894

4/15467

وفس

6345

7/6765

6/804

3/13915

جمع كل

5/32218

5/34354

5/4085

5/70658

 

گونه هاي مهم مرتعي در استان مركزي

رديف

نام علمي گياه

خانواده

نام فارسي محلي

فرم رويشي

مورد مصرف

كلاس خوشخوراكي

1

Artemisia herba – alba

Compositeae

درمنه دشتي

بوته

علوفه اي حفاظت خاك و داروئي

II

2

Artemisia aucheri

//

درمنه كوهي

//

//

II

3

Stipa barbata

Graminieae

شال دم

گراس

علوفه اي حفاظت خاك

III

4

Astragalus parrovianus

Legominoseae

گون زرد

بوته

حفاظت خاك علوفه

III

5

Astragalus gossypinus

//

گون پنبه اي

بوته

//

III

6

Scariola orientalis

Compositaea

جارو

فورب

//

II

7

Rosa persica

Rosaceae

ورك

بوته

//

III

8

Salsola rigida

Cenophodiacea

شور

فورب

//

II

9

Euphorbia ( sp) 

Euphorbieaceae

شيرسنگ

فورب

// سمي

III

10

Acantholimon  ( sp)

Plumboginaceae

كلاه مير حسن

بوته

//

III

11

Cousinia Crispa

Compositeae

سرپوشك

فورب

//

III

12

Noea mucrunata

Chenopodiaceae

خارگوني

فورب

//

III

13

Bromus tomentellus

Gramineae

علف پشمكي

گراس

//

I

14

Amygdalus lycioides

Rosaceae

بادام

درختچه

حفاظت خاك

II

15

Acanthophyllum glundolosum

Caryophylaceae

چوبك

بوته

//

III

16

Centurea virgata

Campositea

گل گندم

فورب

حفاظت خاك علوفه

III

17

Alhaji camelerum

Leguminoseae

خارشتر

فورب

//

II

18

Allotropes  littorals

Gramineae

-

گراس

//

II

19

Condon dactyl on

//

مرغ

//

//

I

20

Peanut armada

Zygophilaceae

اسپند

فورب

//

III

21

Agropyron intermedium

Gramineae

علف گندم

گراس

//

I

22

Petropyrum plomosa

Polygonaceae

پرند

بوته

//

III

23

Atrophaxis

//

كاروانكش

//

//

III

24

Lunaea acanthodes

Compositieae

چرخك

فورب

//

III

25

Secale montanum

Gramineae

چاودار

گراس

//

I

26

Phlomis sp

Labiateae

گوش بره

فورب

//

III

27

Salicornia europea

chenopodieceae

-

فورب

//

III

28

Festuca ovina

Gramineae

-

گراس

//

I

29

Stipagrostis Plumosa

Gramineae

دم اسبي

گراس

حفاظت خاك

III

30

Gundeliatournefortii

Compisiteae

كنگر

فورب

//  علوفه اي

II

31

Sueada frotcosa

Chenopodiaceae

-

فورب

حفاظت خاك

III

32

Ajuga chamaocites

Labiateaa

گل  سنجدي

فورب

//

III

33

Achillea micrantha

Compositaea

بومادران

//

دارويي

III

34

Carex stenophylla

Gyperaceae

جگن

شبيه گراس

حفاظتي

III

35

Stachys inflata

Labiateae

چاي كوهي

فورب

//

III

36

Hordeum bulbosum

Gramineae

جوپيازدار

گراس

حفاظتي- علوفه اي

III

37

Ferula gommosa

Umbliferae

بازيچه

فورب

دارويي- صنعتي

II

38

Thymus  spp

Labiateae

آويشن

فورب

//

II

39

Verbascum virgata

Scropholariaceae

گل ماهور

فورب

//

III

40

Erynjium bungei

Umblifreae

زوله

فورب

//

II

41

Melica persica

Gramineae

مليكا

گراس

//

II

42

Ferula ovina

Umblifereae

كما

فورب

//

III

43

Iris sp

Iridaceae

زنبق

فورب

//

III

44

Cartamus oxyacantha

Compositeae

گلرنگ وحشي

فورب

//

III

45

Echinops sp

//

شكرتيغال

فورب

//

III

46

Echinophora platyloba

//

تيغ ماست دوراغ

فورب

//

III

47

Ephedra sp

Ephedraxeae

ريش بز

بوته

حفاظتي

III

48

Pucinella bulbosa

Gremineae

علف گندمي

گراس

علوفه اي حفاظتي

II

49

Salsola cruss

chenopodiacea e

شور

فورب

حفاظتي

II

 

 

پراكنش مراتع در ادارات تابعه استان مركزي

رديف

نام اداره

هكتار

درصد از كل مراتع استان

متوسط ميزان علوفه قابل برداشت در هكتار (تن)

گونه هاي غالب مرتعي

1

آشتيان

49636

56/2

9/4690

Ast – Iri – Bro – Sti – Noa

2

اراك

402000

72/20

7/31543

Ast – Sti – Euph – Sca – Art

3

تفرش

164435

5/8

4/16873

Ast – Sta – Sen – Br0 – Amyg

4

خمين

137742

1/7

10979

Ast – Sca – Epho – Bro – Art

5

دليجان

204861

56/10

5/11734

Ptro – Art – Ast – Laon – Epho – Sti

6

ساوه

282900

58/14

5/18823

Art – Ast – Noa – Sca – Sals

7

شازند

180000

3/9

23760

Bro – Ast – Sent – Ag-Sti-Euph

8

محلات

163426

4/8

9/8027

Ast – Art – Ptro – Stip – Noa

9

كميجان

65000

35/3

5130

Stipa –  Ast – Sent – Bro

10

زرنديه

290000

95/14

19133

Art – Sal- Sca – Ast

توضيح اينكه اعداد فوق بر اساس اطلاعات طرح تعادل دام و مرتع استان مركزي مي باشد ( به استثناي شهرستانهاي زرنديه و كميجان.)

 

  

وضعيت مرتع در استان مركزي

رديف

وضعيت مرتع

          مساحت

هكتار

درصد از كل مراتع استان

1

عالي

- -

 

2

خوب

000/260

4/13

3

متوسط

000/1050

2/54

4

فقير

609000

4/31

5

غير قابل بهره برداري

21000

1

وضعيت مرتع بر اساس روش شش فاكتور مد نظر است .

وضيح اينكه : وضعيت مراتع استان بصورت كلي مطالعه نشده و اعداد فوق حدودي است .

                                                      

  

نوع مرتع از نظر ارتفاع از سطح دريا و ميزان توليد آن:

رديف

نوع

سطح ( هكتار )

علوفه قابل برداشت (تن)

1

ييلاقي

904938

000/120

2

قشلاقي

321930

5000

3

ميان بند

713132

25000

جمع

000/1940

000/150

 

   

آمار جمعيت دامي و مدت چراي آنها در مراتع

نوع مرتع

تعداد دام (واحد دامي)

مدت چرا (روز)

علوفه مورد نياز(تن )

علوفه موجود (تن)

كمبود علوفه

وضع موجود

ييلاقي

1115822

120

187457

119451

68006

قشلاقي

169192

120

73088

4828

68260

ميان بند

645340

240

278787

26385

252402

وضع مجاز ( قابل قبول )

ييلاقي

497713

120

119451

119451

-

قشلاقي

20116

120

4828

4828

-

ميان بند

109938

120

26385

26385

-

توضيح اينكه اعداد فوق بر اساس طرح تعادل دام و مرتع استان مركزي مي باشد.

 

 

جمعيت دام استان به تفكيك نوع دام

نوع

عشايري

روستايي

عمومي

جمع

گوسفند

265677

1373526

163203

3278406

بز

46753

317185

189726

553664

گاو بومي

224

141454

-

141678

جمع

312654

1832165

1828929

3973748


 

مشخصات محوطه بذرگيري مرتعي و بياباني در استان مركزي

رديف

نام محوطه بذرگيري

مساحت

سال احداث

گونه اي كه بذر آن تهيه ميشود

نوع بذر *

متوسط ميزان بذر (تن در سال)

1

 

 

 

گونه هايي كه در نهالستان كشت مي شود بذرشان از درختان اليت موجود در سطح پارك هاي جنگلي و شهر اراك و شهرستان هاي تابعه تهيه ميشود.

 

 

2

ايستگاه توليد بذر چقا

400 هكتار

1361

سكاله مونتانون آگروپيرون النگاتوم

مرتعي

حدود 5 تن

3

ايستگاه اراك

4/83 هكتار

1364

برموس تومنتالوس دزرتروم  بذر قره يونجه

مرتعي

حدود 10 تن

4

كوير ميقان اراك

حدود 200 هكتار

1361

قره داغ

كويري - بياباني

5 تن

5

اراضي بياباني ساوه و مراتع آتريپلكس شده

حدود 2000 هكتار

1372

آتريپلكس كاني سنس

مرتعي و بياباني

حدود 10 تن

تعداد محاوط بذرگيري :                                

 نوع بذر شامل : جنگلي مرتعي  و بيابان كويري

 منبع : اداره كل منابع طبيعي استان مركزي   

 

 

 

 

مراتع مديريت شده استان مركزي ( طرحهاي مرتعداري واگذار شده در حال اجرا )

نام/ منطقه

سطح مرتع (هكتار)

تعداد دام

مدت بهره برداري از عرصه مراتع (روز)

ظرفيت مرتع (واحد دامي در هكتار)

وضعيت مرتع

گرايش مرتع

مجاز

موجود

ساوه

5/25063

8088

14520

120

8088

 

 

زرنديه

3/96513

28542

58742

//

28542

 

 

اراك

42202

3825

17907

//

3825

 

 

كميجان

19/25446

6229

13787

//

6229

 

 

تفرش

46284

12190

21997

//

12190

 

 

محلات

31320

6201

9616

//

6201

 

 

دليجان

4/27171

2697

12986

//

3697

 

 

خمين

4/33566

3887

6882

//

3887

 

 

آشتيان

24729

4845

18512

//

4845

 

 

شازند

31799

1758

5186

//

1758

 

 

 

 

 

 

  

وضعيت طرحهاي مرتعداري

رديف

نام شهرستان

طرح ها

تهيه شده

مصوب

واگذارشده

اجرا شده و در دست اجرا

فقره

هكتار

فقره

هكتار

فقره

هكتار

فقره

هكتار

1

ساوه

25

7/55181

24

9/51836

16

6/25497

15

5/25063

2

زرنديه

36

7/143798

28

2/106118

20

7/82434

27

3/96513

3

اراك

40

8/91508

31

4/77968

23

5/44942

20

42202

4

كميجان

4

19/25446

3

5142

1

19/1245

4

19/25446

5

تفرش

39

9/60379

31

5/52273

23

3/35840

27

46284

6

خمين

28

60921

23

6/49443

7

2/13690

15

4/33566

7

دليجان

14

4/54499

12

5/33656

5

16076

9

4/27171

8

محلات

17

3/46244

14

5/35522

11

4/24645

12

31320

9

شازند

32

40970

20

3/22589

6

6751

27

31799

10

آشتيان

29

25/32644

26

5/26938

12

35/8868

21

24729

جمع

 

264

611594

212

461489

124

3/259991

177

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |