پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جمعيت انساني استان
جمعيت انساني استان

جمعيت و نيروي انساني

شهرستان اراك با وسعتي معادل 710600 هكتار 20% مساحت استان و جمعيت 596570 نفر به عنوان مركز استان ايفاي نقش مي نمايد. تراكم جمعيت در شهرستان اراك 84 نفر در هر كيلومتر مربع بيش از 2 برابر تراكم متوسط استان است . جمعيت اين شهرستان كه 44% جمعيت استان را بالغ مي گردد در سطح 5 شهر كميجان ميلاجرد خنداب سنجان اراك و 329 آبادي پراكنده است . نرخ رشد جمعيت شهرستان طي سالهاي 55-65 ، 76/4% بوده است و در همين دوره 59276 نفر جابجايي و مهاجرت در شهرستان اراك وجود داشته كه بار عمده جمعيت را شهر اراك به دوش كشيده است و نرخ رشد سالانه 27/2 براي جمعيت اراك مؤيد واقعيت فوق است . از نظر جمعيت روستايي نيز نمي توان اميدوار بود كه نرخ رشدي كمتر از 9/1% براي آن وجود داشته باشد و ناگزير جمعيت مازاد روستاها به شهر روانه خواهد شد . كل شاغلين شهرستان مطابق آمار سرشماري سال 75، 149046 نفر بوده است .

     تعداد آبادي ، جمعيت و خانوار روستايي بر حسب تقسيمات جغرافيايي شهرستان اراك سال 1375

تقسيمات روستايي

تعداد آبادي

جمعيت

مرد

زن

مساحت

( هكتار)

جمع

خالي از سكنه

داراي سكنه

شهرستان اراك

581

252

329

201204

100107

101097

710600

بخش خنداب

104

17

87

64779

31973

32806

135500

اناج

11

0

11

12577

6248

6329

11500

جاورسيان

20

3

17

15865

7977

7888

32700

خنداب

36

9

29

16545

8237

8308

42100

دهچال

23

4

19

10660

5199

5461

28200

سنگ سفيد

14

1

13

9132

4312

4820

21000

بخش مركزي

371

196

175

94465

47885

46580

408100

امان آباد

24

11

13

5676

2691

2985

53500

اميريه

19

5

14

9178

5050

4128

28600

داودآباد

58

51

7

8467

3136

4331

35500

ساروق

22

4

18

10289

5047

5242

35100

سه ده

22

9

13

15767

7622

8145

36500

شمس آباد

25

5

20

8056

3952

4104

38500

مشهد ميقان

108

60

48

13951

6959

6992

48700

مشك آباد

43

28

15

9620

4770

4850

86300

معصوميه

50

23

27

13461

7658

5803

31400

بخش وفس

106

39

67

41960

20249

21711

167000

اسفندان

24

9

15

9831

4669

5162

60100

خسروبيگ

37

18

19

7667

3781

3886

30800

خنجين

23

3

20

11481

5394

6087

52500

ميلاجرد

22

9

13

12981

4605

6576

23600

 

چاپ | ارسال به ديگران  |