پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت حفاظت
معاونت حفاظت
صفحه معاون اراضی


 

منو چهر  گراوند :  معاون حفاظت و امور اراضی 

 ادارات زیر مجموعه:

اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

هادی نکویی
تلفن مستقیم:33416264
 شناسه خدمات:
شناسایی , تشخیص وتصویب حریم روستا
صدور گواهی مستثنیات 

فلوچارت خدمات: