پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صفحه معاون فنی
صفحه معاون فنی

 

حمید رضا  مرادی: معاون فنی 

اداره جنگلداری و جنگلکاری
محسن چقایی تلفن مستقیم:33416308
شناسه خدمت:
تولید نهال ومدیریت نهالستانهای دولتی
اجرای طرح زراعت چوب
اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی
اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز
اجرای طرح های جنگل داری
فلوچارت خدمت:


  
اداره امور مراتع
قربانعلی فتحی
تلفن مستقیم:33416218

شناسه خدمت:
پروانه مرتع داری (چرای دام) ورسیدگی به شکایات مربوطه
اجرای طرح تهیه وتولید بذور مرتعی
اجرای مرتعداری
فلوچارت خدمت: