پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی ( حراج )
بازدید : 24 26 تير 1400 ساعت 10:56 شماره :87168

آگهی مزایده عمومی ( حراج )
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ، در نظر دارد ، یونجه تولیدی چین دوم در ایستگاه تولید بذر چقاء و فدک را از طریق برگزاری حراج ، به خریداران واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در حراج دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/5/02 برای دریافت اسناد به دبیرخانه این اداره کل ( واقع در پارک جنگلی شهید باهنر ) مراجعه نمایند. ضمنا شرکت کنندگان موظفند در ساعت و تاریخ مشخص شده در آگهی با مراجعه به واحد امور قراردادها اداره کل پیشنهاد خود را ثبت و ارائه نمایند.لازم به ذکر است که شرکت کنندگان می توانند از تاریخ 1400/4/27 لغایت 1400/5/2 با هماهنگی واحد متقاضی ( اداره مرتع ) در ساعات اداری از یونجه های موجود در دو ایستگاه ذکر شده در آگهی بازدید نمایند.

ردیف

شرح کالا

برآورد اولیه

زمان و ساعت  انجام حراج

 

1

 

یونجه تولیدی چین دوم در ایستگاه تولید بذر چقاء و فدک

 

هر کیلوگرم

42500 ریال

 

1400/5/03

راس ساعت 9

 

*تمامی اسناد الزاما میبایست توسط خریداران تکمیل شده و متقاضیان راس ساعت مذکور در محل این اداره کل واقع در پارک جنگلی شهید باهنر حاضر شده و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

*برنده مزایده باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ ، (به جز ایام تعطیل) نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام و مستندات آن را تحویل مزایده گذارنماید.

* دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها بر اساس قوانین مرتبط مختار است.

* ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص دارای امضاء مجاز و شناسنامه ملی برای اشخاص حقوقی ضروری است. 

* مزایده گذار حق تغییر،اصلاح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادات را برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به شرکت کنندگان ابلاغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی

روزنامه وقایع استان 1400/04/27

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :