پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
بازدید : 278 20 آبان 1399 ساعت 11:57 شماره :78826

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/08/20تا پایان وقت اداری99/08/27 می باشد .نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد .مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 14 مورخ 99/09/11 خواهد بود .زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج مورخ99/09/12ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی می باشد .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ : 99/08/02 می باشد .

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

اداره

مدت (ماه)

برآورد اولیه پروژه (ریال)

رشته مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

عملیات آبخیزداری زیر حوزه های آبخیز کبودکمرشهرستان زرندیه و بیوران (علیدرزی ) شهرستان ساوه

ساوه

و

زرندیه

اداره امور اجرایی

10

8.073.574.962

آب یا ابنیه یا کشاورزی و منابع طبیعی

410.000.000

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاکت الف تا ساعت 14 مورخ 11/09/1399 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد .حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت در جلسه بازگشایی امکان پذیرمی باشد .  متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره پیمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت http://markazi.frw.org.ir مراجعه نمایند .ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی است .اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :آدرس : اراک – بلوار منابع طبیعی – روبروی کارخانه آلومینیوم ایران – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی – کد پستی 53468-38199 -تلفن :08633416334 اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021 –  دفتر استان مرکزی 33245248-086  آقای لاهوتیروزنامه  وقایع استان                               نوبت اول : 20/08/99  نوبت دوم : 21/08/99

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :