پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
بازدید : 254 18 آبان 1399 ساعت 8:50 شماره :78727

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/08/18 تا پایان وقت اداری 99/08/24 می باشد .نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد .مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 14 مورخ 99/09/08 خواهد بود .زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج مورخ 99/09/09ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی می باشد .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ : 99/08/18 می باشد .

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

اداره

مدت (ماه)

برآورد اولیه پروژه (ریال)

رشته مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

پروژه تولید نهال در نهالستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی

اراک

جنگل

 

6

5.145.000.000

کشاورزی یا منابع طبیعی که دارای حداقل رتبه 4 از سازمان برنامه و بودجه بوده و دارای حداقل 2 مورد رزومه و دارای مجوز از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مورد تایید معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی باشد.

260.000.000

-نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاکت الف تا ساعت 14 مورخ 99/09/08در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد .حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت در جلسه بازگشایی امکان پذیرمی باشد .  متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره پیمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت http://markazi.frw.org.ir مراجعه نمایند .ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی است .اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :آدرس : اراک – بلوار منابع طبیعی – روبروی کارخانه آلومینیوم ایران – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی – کد پستی 53468-38199 -تلفن :08633416334 اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021 –  دفتر استان مرکزی 33245248-086  آقای لاهوتیروزنامه  وقایع استان                               نوبت اول : 99/08/18 نوبت دوم :

99/08/19 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :