آگهی فراخوان من' /> آگهی فراخوان من" /> آگهی فراخوان من" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
بازدید : 265 15 آبان 1399 ساعت 8:50 شماره :78655

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 12/08/1399 تا پایان وقت اداری 1399/8/18 می باشد .

نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد .مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 12 مورخ 99/09/01خواهد بود .زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج مورخ 99/09/02 ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی می باشد .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ : 99/08/12 می باشد .

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

اداره

مدت (ماه)

برآورد اولیه پروژه (ریال)

رشته مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خیزاب ، ورین ، راونج و مرمتی سد پانزده خرداد

خمین

محلات

دلیجان

آبخیز

10

20.184.084.042

آب یا ابنیه

( مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی )

1,010,000,000

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاکت الف تا ساعت 12 مورخ 99/09/01 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد .

حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت در جلسه بازگشایی امکان پذیرمی باشد . متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره پیمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت http://markazi.frw.org.ir مراجعه نمایند .

ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی است .اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :آدرس : اراک – بلوار منابع طبیعی – روبروی کارخانه آلومینیوم ایران – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی – کد پستی 53468-38199 -تلفن :08633416334 اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021 – دفتر استان مرکزی 33245248-086 آقای لاهوتی روزنامه  وقایع استان                               نوبت اول : 12/08/99 نوبت دوم : 14/08/99

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :