پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
بازدید : 294 4 شهريور 1399 ساعت 11:41 شماره :76295

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .مهلت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ1399/6/1 تا پایان وقت اداری99/6/3 می باشد .نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد .مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 12 مورخ 19/06/1399 خواهد بود .زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج مورخ 20/06/1399 ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی می باشد .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ : 01/06/1399 می باشد .

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

اداره

مدت (ماه)

برآورد اولیه پروژه (ریال)

رشته مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

عملیات بیومکانیک  (احداث چاله فلسی شکل توام با بذرکاری ) حوزه آبخیز سطح استان

اراک

ساوه

خمین

تفرش

آشتیان

محلات

فراهان

مرتع

10

12.641.568.016

کشاورزی یا منابع طبیعی یا شرکت های خدمات فنی مهندسی رتبه بندی شده توسط نظام مهندسی در رشته مذکور

635.000.000

2

عملیات کاداستر و برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی شهرستان شازند

شازند

ممیزی

12

5.031.810.000   

نقشه برداری پایه 1 یا 2 و فتوگرامتری پایه 3 و GIS  پایه 3 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

252.000.000                  

-نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاکت الف تا ساعت 12 مورخ 19/06/1399 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد . حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت در جلسه بازگشایی امکان پذیرمی باشد .  متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره پیمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت http://markazi.frw.org.ir مراجعه نمایند .رائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی است .اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :آدرس : اراک بلوار منابع طبیعی روبروی کارخانه آلومینیوم ایران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی کد پستی 53468-38199 -تلفن :08633416334 اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021 دفتر استان مرکزی 33245248-086 آقای لاهوتی روزنامه  وقایع استان                               نوبت اول : 01/06/99 نوبت دوم : 02/06/99

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :