پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
بازدید : 184 8 مرداد 1399 ساعت 12:42 شماره :75334

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 29/04/1399 تا پایان وقت اداری 31/04/1399 می باشد .

نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد

مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 12 مورخ 14/05/1399 خواهد بود زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج مورخ 15/05/1399 ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی می باشد .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ : 29/04/1399 می باشد .

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

اداره

مدت (ماه)

برآورد اولیه پروژه (ریال)

رشته مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

عملیات تولید نهال گلدانی به تعداد 170000 اصله نهال گلدانی از نوع آتریپلکس کانی سنس و آگروپایرون

اراک

مرتع

4

6.374.983.000

کشاورزی یا منابع طبیعی  دارای صلاحیت و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای(پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی و کشاورزی )

320.000.000

.نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاکت الف تا ساعت 12 مورخ 14/05/1399 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد .

حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت در جلسه بازگشایی امکان پذیرمی باشد . text-

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره پیمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت http://markazi.frw.org.ir مراجعه نمایند

ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی است .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :آدرس : اراک – بلوار منابع طبیعی – روبروی کارخانه آلومینیوم ایران – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی – کد پستی 53468-38199 -تلفن :08633416334 

اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021 – دفتر استان مرکزی 33245248-086 آقای لاهوتی روزنامه وقایع استان                               نوبت اول : 29/04/99 نوبت دوم : 30/04/99

t
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :