پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
بازدید : 206 8 مرداد 1399 ساعت 12:35 شماره :75331

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 11/05/1399 تا پایان وقت اداری 13/05/1399 می باشد .

نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد .

مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 12 مورخ 28/05/1399 خواهد بود

زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج مورخ 29/05/1399 ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی می باشد .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ : 11/05/1399 می باشد .

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

اداره

مدت (ماه)

برآورد اولیه پروژه (ریال)

رشته مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی شهرستان زرندیه

زرندیه

ممیزی و حد نگاری

12

10.546.410.000

نقشه برداری پایه 1 یا 2 و فتوگرامتری پایه 3 و GIS پایه 3

530.000.000

2

برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی شهرستان ساوه

ساوه

ممیزی و حد نگاری

12

7.816.260.000

نقشه برداری پایه 1 یا 2 و فتوگرامتری پایه 3و GIS پایه 3

391.000.000

3

برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی شهرستان شازند

شازند

ممیزی و حد نگاری

12

5.031.810.000

نقشه برداری پایه 1 یا 2 و فتوگرامتری پایه 3و GIS پایه 3

252.000.000

.tنوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاکت الف تا ساعت 12 مورخ 28/05/1399 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد .t

حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت در جلسه بازگشایی امکان پذیرمی باشد .

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره پیمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت http://markazi.frw.org.ir مراجعه نمایند .

ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی است .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها

آدرس : اراک – بلوار منابع طبیعی – روبروی کارخانه آلومینیوم ایران – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی – کد پستی 53468-38199 -تلفن :08633416334 

اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021 – دفتر استان مرکزی 33245248-086 آقای لاهوتی 

روزنامه وقایع استان                               نوبت اول : 11/05/99 نوبت دوم : 12/05/99

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :