مخزن ذخیره آب در منطقه چپقلی با حجم 52 هزار متر مکعب


مخزن ذخیره آب در منطقه چپقلی با حجم 52 هزار متر مکعب