فرم ماده 59
لطفا پس از پر کردن اطلاعات کلید ارسال را بزنید

نام و نام خانوادگی
فرزند
ساکن
شهرستان
مقدار تصرف
شماره نامه دادگاه
شماره نامه دادنامه
درخواست

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)