فرم الکترونیکی صدور پروانه چرای دام
لطفا پس از پر کردن اطلاعات کلید ارسال را بزنید

تاریخ
نام و نام خانوادگی
فرزند
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
محل اقامت
مرتعدار عشایری
مرتعدار متحرک
مرتعدار ساکن
مرتعدار روستایی
تعداد دام گوسفند
تعداد دام بز
نام مرتع
واقع در دهستان
نام بخش
شهرستان
استان
شماره و تاریخ

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)