شکایات مردمی از اراضی
لطفا پس از پر کردن اطلاعات کلید ارسال را بزنید

تاریخ
نام و نام خانوادگی
فرزند
اهل و ساکن
اعتراض نسبت به ملی
موات شده قطعه
پلاک
بخش
شهرستان

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)