ذخیره گاه جنگلی بلوط
ذخیره گاه جنگلی بلوط واقع در روستای سرسختی شهرستان شازند