عملیات درخت


3 فروردين 1395 ساعت 13:48
مراقبت از درخت

عملیات مراقبت و نگهداری از درخت چگونه است؟
مراقبت و نگهداری نهال شامل :آبیاری ،سله شکنی،وجین علفهای هرز، حصارشکنی،نصب قیم، و واکاری نهالهای خشکیده امرِی ضروری است که باید بعد از کاشت نهال صورت پذیرد.

بهترین زمان کاشت نهال چه زمانی است؟
بهترین زمان کاشت نهال معمولا هنگام خواب نهال است. در مناطق گرم و معتدله و نیمه سردسیر بهترین زمان کاشت پاییز پس از خواب رفتن نهال است ولی در مناطق سردسیر نهالکاری بهتر است پس از سپری شدن یخبندان انجام شود.


بهترین زمان کاشت نهال معمولا هنگام خواب نهال است. در مناطق گرم و معتدله و نیمه سردسیر بهترین زمان کاشت پاییز پس از خواب رفتن نهال است ولی در مناطق سردسیر نهالکاری بهتر است پس از سپری شدن یخبندان انجام شود.